تیم خبری-تحلیلی«کاندیداسنج» متشکل از متخصصان رسانه، مدیریت، علوم سیاسی، فناوری اطلاعات و تحلیل آماری و آشنا با مسائل مرتبط با انتخابات، در پی آن است که گامی نو به دور از رقابت های قومی، جناحی و منطقه ای بردارد.
کاندیداسنج، کارنامه منتخبین ادوار ، رزومه، شعارها و برنامه های کاندیداهای انتخابات های مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری و همچنین منتخبینی چون شهردارها را به دور از هرگونه جهت گیری و مبتنی بر انصاف و داده های واقعی، تحلیل های تخصصی کرده مورد بررسی دقیق آماری و مقایسه ای قرار دهد.

صاحب امتیاز: شرکت داده پردازان آذین درنیکا
مدیر مسئول: مبین امین
سردبیر و مدیراجرایی: هدایت ابراهیمی
مدیر فنی : یاسین هزاریان