خالص سازان به سراغ قالیباف می روند؟
قشر خاکستری احتمالا به لاریجانی و روحانی روی خوش نشان بدهند

خالص سازان به سراغ قالیباف می روند؟

غلامعلی رجایی، چهره سیاسی اصلاح طلب تاکید دارد جریان خالص ساز با تیغ «استصواب» به سراغ اصلاح طلبان می رود و با تیغ «مصلحت» به سراغ برخی چهره ها از جمله لاریجانی و اخیرا نیز قالیباف.