روایت زیدآبادی از سیاهی لشکر کاندیدای تایید صلاحیت شده!

روایت زیدآبادی از سیاهی لشکر کاندیدای تایید صلاحیت شده!

افزودن بر "سیاهی لشکر" کاندیداها به قصد بالا بردن نرخ مشارکت، از یک سو بی‌اثر و از سوی دیگر برای حکومت دردسرساز است و این خود نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها همچنان هر راهی را حاضرند بروند به جز راه درست و اصولی و کارساز را!