دکتر رضا جباری؛ موافقان و مخالفان چه می گویند؟ 

دکتر رضا جباری؛ موافقان و مخالفان چه می گویند؟ 

دکتر رضا جباری که در سالیان اخیر در قامت یک پزشک خَیِر به مناطق محروم می رفته و از طریق فعالیت های پزشکی خیرخواهانه، شهرت و محبوبیت به دست آورده، با نام نویسی در انتخابات حوزه مسجدسلیمان، سوالات، ابهامات و مباحث زیادی پیرامون خود ایجاد کرده است.