کدام قالیباف؛ این یا آن؟/ سرداری که دکتر شد!

کدام قالیباف؛ این یا آن؟/ سرداری که دکتر شد!

قالیباف در ادوار گوناگونی که به عنوان یک کاندیدا وارد عرصه انتخابات، شده است رفتارهای اشتباهی از خود بروز داده است، اشتباه از این وجه که با فضای جامعه همگون نبود؛ شاید علت این وضعیت، مشاورانی باشند که در کنارش قرار می‌گیرند.