تحریم انتخابات خریدار ندارد!

تحریم انتخابات خریدار ندارد!

ترقی گفت: فضای انتخاباتی کشور علی‌رغم بعضی از فعالیت‌های جریانات سیاسی برای تحریم انتخابات و کاهش مشارکت مردم فضای خوبی است.