بیانیه شماره ۲ کاندیداسنج در پاسخ به بیانیه عجیب دفتر ارتباطات مردمی علی عسگر ظاهری عبده‌وند

بیانیه شماره ۲ کاندیداسنج در پاسخ به بیانیه عجیب دفتر ارتباطات مردمی علی عسگر ظاهری عبده‌وند

دفتر ارتباطات مردمی علی عسگر ظاهری در جوابیه ارسالی برای کاندیداسنج و در ادامه انتشار آن در فضای مجازی، اطلاعات این رسانه درباره گرایش سیاسی آقای ظاهری را غلط دانسته و با ادبیاتی عجیب به این رسانه اهانت کرده است.