روحانیِ لر تاریخ ساز می شود؟ 

روحانیِ لر تاریخ ساز می شود؟ 

در تاریخ ۴ دهه اخیر ایل بختیاری هیچگاه سابقه نداشته یک روحانی بختیاری به عنوان کاندیدا در انتخابات مجلس خبرگان رهبری حضور پیدا کند.