ماجرای انتخاب ریاست اتاق بازرگانی ایران به نشست سران قوا کشیده شد!
وزیر اقتصاد اعلام کرد، تعیین پرونده انتخابات هیئت رئیس اتاق بازرگانی پس از هماهنگی نهایی با سران قوا اعلام خواهد شد.

ماجرای انتخاب ریاست اتاق بازرگانی ایران به نشست سران قوا کشیده شد!

وزیر اقتصاد اعلام کرد، تعیین پرونده انتخابات هیئت رئیس اتاق بازرگانی پس از هماهنگی نهایی با سران قوا اعلام خواهد شد.