چند درصد تهرانی ها در انتخابات مجلس رای می دهند؟/ آمار قابل تامل یک نظرسنجی

چند درصد تهرانی ها در انتخابات مجلس رای می دهند؟/ آمار قابل تامل یک نظرسنجی

خبرگزاری دولت، در مصاحبه با سیدمحمود علوی پرسیده است: در بحث انتخابات هم پیش‌بینی درصد مشارکت برای شهر تهران در انتخابات آینده بین ۸ تا ۱۰ درصد هست! برای این موضع با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر توجه نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به راهبرد مشارکت، چه تدبیری می‌شود اندیشید؟