چند نفر از استان مرکزی در انتخابات پیش ثبت نام انجام دادند؟

چند نفر از استان مرکزی در انتخابات پیش ثبت نام انجام دادند؟

با آغاز فرایند پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، این فرایند در استان مرکزی نیز کلید خورد و در نهایت با اتمام زمان قانونی در نظر گرفته شده برای این مرحله، تعداد داوطلبانی که برای پیش ثبت نام اقدام کرده اند، ۹۴۶ نفر اعلام شد.