رئیسی حامیان اصول گرای خود را از دست داد؟

رئیسی حامیان اصول گرای خود را از دست داد؟

ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا می گوید: بنده ریزش حامیانِ اصول‌گرای دولت سیزدهم را قبول دارم کما اینکه اصول‌گرایان زمان انتخابات دیدگاه دیگری نسبت به رئیسی داشتند و این نگاه بعد از دو سال با توجه به عملکرد او تعدیل شده البته اصولگرایان به صورت کلی از رئیسی جدا نشدند.