پایداری – شریان ائتلاف می کنند؟

پایداری – شریان ائتلاف می کنند؟

استراتژی انتخاباتی پایداری و شریان، دو طیف سیاسی با نگاه تند و افراطی در انتخابات پیش رو ائتلاف است یا هر طیف با لیستی مجزا وارد گود انتخابات خواهد شد؟