چرا انتشار نظرسنجی انتخاباتی از سوی وزارت کشور مصلحت نیست؟

چرا انتشار نظرسنجی انتخاباتی از سوی وزارت کشور مصلحت نیست؟

ناظمی اردکانی گفت: تبلیغات رسانه های دشمن، تبلیغات گسترده ای است که به مثابه امپراتوریِ رسانه ای، تلاش می کند مردم نسبت به رأی دادن مأیوس و دلسرد شده و پای صندوق های رأی حاضر نشوند. از این رو هر چه میزان مشارکت کاهش یابد دشمنان شاد می شوند.