اصلاح قانون انتخابات منجر به مشارکت پایین می شود؟

اصلاح قانون انتخابات منجر به مشارکت پایین می شود؟

محمدرضا تابش، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت:افزایش ۴۰ کرسی نمایندگی مجلس منطبق بر قانون اساسی است و اقدامی خوب که به برخی نابه‌سامانی‌ها در خصوص حوزه‌های انتخابیه و خواسته‌های مردم پاسخ می‌دهد. اما زمان تصویب آن خوب نیست.