محمد شریعتمداری: نه به شما دروغ می‌گویم، نه به رهبری!

محمد شریعتمداری: نه به شما دروغ می‌گویم، نه به رهبری!

شریعتمداری گفت: وعده می‌دهم که برای تحقق این هدف به پشتوانه سال‌ها همکاری با گرایشات مختلف سیاسی و رویکرد میاندارانه‌ای که مشی گفتمانی و عملی اینجانب بوده است، اختیارات رئیس جمهوری را به گونه‌ای به کار خواهم گرفت که بازیگران موثر بر سیاست، توان خود را علیه منافع مردم در دعوا و پنجه کشیدن تلف نکنند.