محمد صدر: تا دو سه روز آینده درباره کاندیداتوری جمع بندی خواهم کرد

محمد صدر: تا دو سه روز آینده درباره کاندیداتوری جمع بندی خواهم کرد

مشاور رئیس دولت اصلاحات گفت: من قصد دارم با دیگر دوستان مشورت کنم و بعد از پایان مشورت‌ها، درباره کاندیداتوری تصمیم خواهم گرفت؛ تا دو سه روز آینده درباره کاندیداتوری جمع بندی خواهم کرد، اما اکنون واقعاً به هیچ تصمیمی نرسیده‌ام.