۱۰ گفتمانی که در انتخابات مجلس رقابت می کنند

۱۰ گفتمانی که در انتخابات مجلس رقابت می کنند

عضو حزب موتلفه گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ گفتمان در شرایط کنونی در حال رقابت در انتخابات هستند و این ۱۰ گفتمان هر کدام با یکدیگر تفاوت هایی دارند ممکن است اشتراک داشته باشند اما تفاوت هایی در نوع نگاهشان به جامعه، حکمرانی و اداره کشور و حل مسائل وجود دارد.