بازشماری آرای حوزه انتخابیه مهلا آغاز شد
با ورود بازرسان شورای نگهبان:

بازشماری آرای حوزه انتخابیه مهلا آغاز شد

شنیده های کاندیداسنج حاکی از آن است که پس از شکایت قانونی رضا جباری پیرامون ادعای تخلف در انتخابات ۱۱ اسفند حوزه انتخابیه مهلا، روز یکشنبه بازرسان شورای نگهبان وارد حوزه انتخابیه شده و بازشماری برخی از صندوق های حوزه انتخابیه را آغاز کرد.