به مژگان سیَه کردی هزاران رِخنه در دینم

به مژگان سیَه کردی هزاران رِخنه در دینم

به مژگان سیَه کردی هزاران رِخنه در دینم بیا کز چَشمِ بیمارت هزاران دَرد برچینم الا ای همنشینِ دل که یارانت بِرَفت از یاد مرا روزی مباد آن دَم که بی یادِ تو بنشینم