ورود چراغ‌خاموش گروه‌های سیاسی به انتخابات

ورود چراغ‌خاموش گروه‌های سیاسی به انتخابات

بعد از آنکه میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 تا زیر 50 درصد پایین آمد این نگرانی به‌ویژه برای انتخابات مجلس که معمولا میزان مشارکت در آن نسبت به ریاست‌جمهوری پایین‌تر است نیز به‌وجود آمد.