نجات ۱۰ شرکت بیمه از ورشکستگی کامل در دولت سیزدهم
مدیرعامل بیمه البرز خبر داد:

نجات ۱۰ شرکت بیمه از ورشکستگی کامل در دولت سیزدهم

موسی رضایی گفت: در ابتدای دولت سیزدهم 10 شرکت بیمه ورشکسته بودند، خروج از این وضعیت و به رسمیت شناخته شدن صنعت بیمه به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار مالی کشور را از دستاوردهای این دولت در صنعت بیمه برشمرد.