دور دومی های انتخابات تهران از کدام لیست ها هستند؟

دور دومی های انتخابات تهران از کدام لیست ها هستند؟

با اتمام شمارش آرای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران، ۱۴ نفر مستقیما به بهارستان رفتند و ۱۶ نفر مابقی را رقابتی نفس‌گیر در دور دوم با حضور ۳۲ نفر از ۳ لیست انتخاباتی که بیشترین آرا را کسب کرده باشند، تعیین می‌کند.