نگاه جلیلی و پزشکیان به آزادی، از دو دنیای متفاوت است

نگاه جلیلی و پزشکیان به آزادی، از دو دنیای متفاوت است

عرصه سیاست داخلی در ایران پیچیدگی‌های خود را دارد. با انتخاب نهمین رئیس‌جمهور و تشکیل دولت چهاردهم، این پیچیدگی‌ها می‌تواند مسیر متفاوتی را طی کند. مدیرکل سیاسی پیشین وزارت کشور معتقد است انتظارات و ویژگی‌های مثبتی که از دولت مسعود پزشکیان انتظار می‌رود، به صورت منفی در دولت جلیلی اتفاق خواهد افتاد.