متکی: لیست انتخاباتی با حضور جوانان و بانوان می دهیم

متکی: لیست انتخاباتی با حضور جوانان و بانوان می دهیم

دبیر اجرایی شورای وحدت گفت: در تهران، در مورد ساختار و ترکیب کاندیداها در فهرست نهایی لازم است از همینک بحث‌ها و تبادل نظرهایی داشته باشیم. بحث حضور زنان و جوانان و مکانیسم شناسایی افراد کارآمد و شایسته بایستی با یک مدل مطلوب ارائه شود.