عضو شورای نگهبان: با تسامح در تایید صلاحیت ها مشارکت بالا نمی رود

عضو شورای نگهبان: با تسامح در تایید صلاحیت ها مشارکت بالا نمی رود

حسینی خراسانی، عضو شورای نگهبان با تأکید بر لزوم رعایت شرع و قانون در تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات گفت: اینگونه نیست که برخی می‌گویند که اگر در تأیید صلاحیت‌ها تسامح کنند، مشارکت بالا می‌رود؛ بلکه باید شرع و قانون پیاده شود، چرا که اگر کسانی که مردم آن‌ها را قبول ندارند تأیید شوند، مشارکت پایین خواهد آمد و از طرف دیگر نیز اگر کسی که اهل است تأیید نشود، مشارکت پایین خواهد آمد؛ بنابراین باید آن چیزی که شرع و قانون است پیاده شود.