احزاب باد در انتخابات مجلس چه کسانی هستند؟

احزاب باد در انتخابات مجلس چه کسانی هستند؟

«احزاب باد» یا فرصت طلبان (Opportunism) بدون توجه به عواقب سیاست ها برای دیگران، اقدامات مصلحتی انجام می دهند که عمدتاً با انگیزه‌ منافع شخصی هدایت می‌شوند. برخی جریان های سیاسی در آستانه انتخابات های مجلس ایران، در همین لباس، برای جذب رای استفاده می کنند.