توصیه سردار علایی به حکومت برای افزایش مشارکت در انتخابات
پیشنهاد مهم سردار علایی به حاکمیت برای افزایش مشارکت در انتخابات

توصیه سردار علایی به حکومت برای افزایش مشارکت در انتخابات

سردار علایی گفت: اگر حکومت و همه دستگاه های حاکمیتی بپذیرند که به سبک زندگی مردم کار نداشته باشند و مردم را آزار و اذیت ندهند و بگذارند مردم زندگی خود را بکنند خیلی از مسائل حل خواهد شد.