مجلس دوازدهم چه اولویت هایی باید داشته باشد؟

مجلس دوازدهم چه اولویت هایی باید داشته باشد؟

یک نماینده مجلس گفت: تعامل به معنی پذیرش بی‌قید و شرط هرآنچه دولت گفت، نیست. خوب است که مجلس و دولت همدل باشند و سعی کنند مسیر را بر یکدیگر هموار کنند اما اینکه فرضا دولت بخواهد دستوری بدهد و مجلس آن را اجرا کند، این حالت درست نیست زیرا اصل تفکیک قوا را زیرسؤال می‌برد.