افتتاح حساب هزینه های انتخاباتی از سوی داوطلبان مجلس الزامی است!

افتتاح حساب هزینه های انتخاباتی از سوی داوطلبان مجلس الزامی است!

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان از داوطلبان نمایندگی در انتخابات خواست تا قانون شفافیت مالی فعالیت‌های انتخاباتی را مطالعه کرده و ضمن افتتاح حساب مخصوصی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، شماره حساب را هنگام ثبت‌نام درج کنند.